نام نرم افزار تصویر

رنگ لوح فشرده (CD)

نرم افزارها

راهنما

توکن ePass 2000 ePass 2000

آبي رنگ

توکن ePass 3003 ePass 2000

آبي رنگ

کارت هوشمند (Smart Card) ePass 2000

سبز رنگ

با توجه به حجم بالای نرم افزار مربوطه، عملیات نصب میبایست از روی لوح فشرده موجود در بسته امضای دیجیتال صورت گیرد.